Giới thiệu chung

Hiển thị

07:32 - 24/04/2017

Tầm nhìn

Trở thành mạng lưới bao gồm các nhà khoa học có trình độ, kinh nghiệm và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam và trong...

Xem thêm

07:30 - 24/04/2017

Sứ mệnh

Điều phối và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề có liên quan đến nghiên cứu khoa học sức khỏe dành cho các đối...

Xem thêm