Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạng lưới Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Việt Nam - Vietnam Network for ADvancement in HEalth REsearch (ADHERE).

ADHERE là mạng lưới nghiên cứu và đào tạo đa ngành trong lĩnh vực y tế, với sự tham gia và hợp tác của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu từ các cơ quan, tổ chức khác nhau tại Việt Nam và quốc tế.

 

 

Tầm nhìn

Trở thành mạng lưới bao gồm các nhà khoa học có trình độ, kinh nghiệm và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam và trong khu vực.

 

Sứ mệnh

Điều phối và thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề có liên quan đến nghiên cứu khoa học sức khỏe dành cho các đối tượng có nhu cầu.

 

Mục tiêu

1. Thiết lập và phát triển mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tại Việt Nam và quốc tế

2. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sức khỏe của các cán bộ thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

3. Cung cấp các bằng chứng khoa học có giá trị phục vụ công tác phát triển hệ thống hệ thống chăm sóc sức khỏe và sức khỏe mọi người dân qua đó thúc đẩy việc sử dụng bằng chứng khoa học trong lập kế hoạch, quản lý và hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

 

Các lĩnh vực hoạt động chính

1. Thiết lập và phát triển mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tại Việt Nam và quốc tế:

- Giới thiệu, kết nối các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tại Việt Nam và quốc tế

- Tăng cường trao đổi, thảo luận về các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe tại Việt Nam và quốc tế qua các diễn đàn, mạng, kênh công nghệ thông tin

- Điều phối và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, hoạt động xây dựng tài liệu phương pháp nghiên cứu khoa học, các lớp tập huấn, các công trình nghiên cứu khoa học  liên đơn vị, đa trung tâm…

2. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học sức khỏe của các cán bộ thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

- Tổ chức các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học như thiết kế nghiên cứu khoa học, quản lý, xử lý và phân tích số liệu, viết báo cáo và bài báo khoa học, kinh tế y tế, đánh giá công nghệ y tế (Học trực tiếp hoặc qua mang)

- Tư vấn cá nhân/ data lab (trực tiếp, qua mạng)

3. Cung cấp các bằng chứng khoa học có giá trị phục vụ công tác phát triển hệ thống hệ thống chăm sóc sức khỏe và sức khỏe mọi người dân qua đó thúc đẩy việc sử dụng bằng chứng khoa học trong lập kế hoạch, quản lý và hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

- Tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

- Tổ chức và tham gia các hội thảo báo cáo các kết quả nghiên cứu

- Xây dựng và phổ biến các ấn phẩm vận động chính sách

- Xuất bản các báo cáo, bài báo khoa học (đặc biệt xuất bản quốc tế)